logo

Pytania

Odp.: Oznacza to pełnoletniego ucznia/rodzica ucznia niepełnoletniego/opiekuna prawnego składającego Wniosek.
Odp.: O stypendium w ramach Projektu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 • w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami szkoły, prowadzącej kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokalizowanej na obszarze Województwa Mazowieckiego;
 • w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali promocję do następnej klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub ukończyli gimnazjum lub szkołę podstawową;
 • nie ukończą 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2020 roku.
W projekcie mogą brać udział uczniowie następujących typów szkół z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
 • techników;
 • szkół branżowych I stopnia;
 • szkół branżowych specjalnych I stopnia,
 • szkół policealnych,
 • szkół artystycznych kończących się przyznaniem tytułu zawodowego.
Odp.: Tak. Uczniowie pierwszych klas szkół prowadzących kształcenie zawodowe ubiegający się o stypendium mogą aplikować do projektu.
Odp.: Regulamin dzieli uczniów na dwie grupy:
 • Uczniowie ubiegający się o stypendium, poczynając od klas drugich muszą obowiązkowo spełniać następujące warunki:
  • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych, lub modułów zawodowych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,00;
  • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i modułów na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2018/2019.

lub
 • Uczniowie pierwszych klas muszą obowiązkowo spełniać warunki:
  • kryterium 1 – średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych, obliczona na podstawie świadectwa ukończenia szkoły w roku szkolnym 2018/2019, na poziomie nie niższym niż 5,00, przy czym do średniej należy wskazywać przedmioty rozwijające kompetencje kluczowe, z których uczeń otrzymał ocenę nie niższą niż 5.
  • kryterium 2 - średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,25, obliczona na podstawie świadectwa ukończenia szkoły w roku szkolnym 2018/2019.
Odp.: Stypendia przyznaje się zgodnie z następującą hierarchią:
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • pochodzący z wielodzietnej rodziny (rodziny wychowującej troje lub więcej dzieci);
 • pochodzący z rodziny niepełnej (w której dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców lub przez jednego opiekuna prawnego);
 • według kolejności rejestracji na stronie internetowej, kolejność rejestracji na stronie internetowej, a w przypadku awarii, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu kolejność wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Odp.: Uczeń pochodzący z rodziny, w której dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców lub przez jednego opiekuna prawnego.
Odp.: Tak, pod warunkiem, że będą uczniami szkół zawodowych zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego.
Odp.: Tak z zastrzeżeniem, że są to uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego i spełniają kryteria wynikające z regulaminu.
Odp.: Wnioskodawca - oznacza to pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego, który jest wskazany we wniosku.
Odp.: Na osobę, która podpisała umowę (wnioskodawca).
Odp.: Wniosek sporządza wnioskodawca, czyli pełnoletni uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny.
Odp.: Nie, do oceny będą dopuszczone dokumenty wygenerowane ze strony internetowej.
Odp.: Wnioskodawca, przekazuje Wniosek, zawierający po 1 egzemplarzu dokumentów bezpośrednio, za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.
Odp.: Wniosek oraz załączniki ostatecznie należy złożyć w ciągu 7 dni od zamknięcia rejestracji. Data ta zostanie podana na stronie internetowej.
O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu.
Odp.: Dokumenty:
 • wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu –„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2019/2020;
 • oświadczenie uczestnika Projektu stypendialnego o przetwarzaniu danych osobowych;
 • kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, do której uczęszcza uczeń, a w przypadku uczniów klas pierwszych dyrektora gimnazjum, lub szkoły podstawowej do którego uczęszczał uczeń (lub innego dokumentu potwierdzającego promocję do następnej klasy lub ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019);
 • kopie dokumentów poświadczające osiągnięcia ucznia wystawione przez organizatora olimpiady, konkursu, turnieju (tj. dyplomy, certyfikaty, poświadczenia), potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, do której uczęszcza uczeń, a w przypadku uczniów klas pierwszych - dyrektora gimnazjum, lub szkoły podstawowej do której uczęszczał uczeń.
Odp.: Dokumenty dostarczane dopiero po zakwalifikowaniu do projektu stypendialnego:
 • indywidualny planu rozwoju zawodowego ucznia;
 • umowa stypendialna w trzech egzemplarzach.
Odp.: Po zakończeniu oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Stypendialną, Departament zamieszcza na stronie internetowej listę rankingową, ustaloną przez Komisję Stypendialną, obejmującą nadany uczniowi numer ID i liczbę punktów oraz wykaz uczniów, których wnioski nie spełniają wymogów formalnych.
Wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej listy rankingowej oraz wykazu uczniów, których wnioski nie spełniają wymogów formalnych, może złożyć w formie pisemnej do Komisji Stypendialnej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wniosek złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Odp.: W przypadku zmiany szkoły stypendysta jest zobowiązany do poinformowania mailowo o tym fakcie Departament Edukacji Publicznej i Sportu.
Odp.: Wypłata stypendium nastąpi w I kwartale 2020 roku.
Odp.: Przedmioty ogólne rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy - umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski i ich rodzin), Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Pod uwagę brane będą następujące przedmioty:
 • język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski i ich rodzin,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • geografia,
 • informatyka,
 •  przedsiębiorczość,
 • języki obce nowożytne, które zostały ujęte na świadectwie ukończenia szkoły.
project

Kalendarz