logo

Kontakt

Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego

ul. Brechta 3 03-472 Warszawa


Marta Podsiad

Inspektor

tel. 22 59 79 407

e-mail: marta.podsiad@mazovia.pl


Andrzej Mazurek

Główny Specjalista

tel. 22 59 79 440

e-mail: andrzej.mazurek@mazovia.pl


Milena Szymańska
Inspektor
tel. 22 59 79 445
e-mail: milena.szymanska@mazovia.pl


Milena Majkowska
Inspektor
tel. 22 59 79 416
e-mail: milena.majkowska@mazovia.pl


Andrzej Manowski
Główny Specjalista
tel. 22 59 79 438
e-mail: andrzej.manowski@mazovia.pl


Dariusz Czarnocki

Inspektor

tel. 22 59 79 445

e-mail: dariusz.czarnocki@mazovia.pl


Paweł Kampa

Główny Specjalista

tel. 22 59 79 443

e-mail: pawel.kampa@mazovia.pl


Aleksandra Suk
Podinspektor
tel. 22 59 79 437
e-mail: aleksandra.suk@mazovia.pl

Deklaracja dostępności serwisu stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl Data publikacji strony internetowej: 29.08.2019 r. Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.04.2020 r. Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 17.04.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Mazurek, adres poczty elektronicznej andrzej.mazurek@mazovia.pl oraz edukacja@mazovia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa. Do budynku prowadzi wejście od ul. Brechta. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Osoba na wózku może przemieszczać się po całym budynku, są dwie windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy windach. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 
project

Kalendarz